הבית > עלינו > terns ותנאים

Zhejiang Mesa תברואתי ושות 'בע"מ

תנאים


1. כללי

1.1 MESA Bath Inc ("MESA" או "שלנו") שומרת את אתר האינטרנט www, mesashower.com ואת כל האתרים הקשורים לרבות www.zjmesa.com, עבור בידור, מידע, חינוך, תקשורת של משתמשים של אתרי אינטרנט (" אתה "או" שלך ").

1.2 הגישה והשימוש שלך באתרים והמסרים, המידע, הנתונים, הטקסט, הגרפיקה, התמונות, התמונות, האיורים, התוכנה או כל תוכן אחר הזמין דרך האתרים (להלן ביחד, "התוכן") כפופים לתנאים והגבלות אלה ( "תנאים והתניות") וכל החוקים הרלוונטיים. על ידי גישה וגלישה באתרים, אתה מקבל, ללא הגבלה או כשירות, את התנאים וההגבלות. אם אינך מסכים לציית לתנאים וההגבלות, אינך משתמש באתרים או בגישה לתוכן.

1.3 אם יש לך שאלות בנוגע לאחד מהתנאים וההגבלות, אנא שלח בקשה להבהרה ל- MESA באמצעות טופס התמיכה המצורף.


2. סייגים והגבלת החבות
2.1 בעוד ש MESA שואפת לכלול מידע עדכני ומדויק באתרי האינטרנט, האתרים והתכנים מסופקים "כפי שהם" וכפי שהם זמינים, וכל גישה, שימוש, שינוי או הסתמכות על אתרים ו התוכן יהיה על אחריותך הבלעדית. MESA ושותפיה, מעניקי הרישיונות שלה, סוכניה, ספקי התוכן שלה, ספקי השירותים שלה, עובדיה, נושאי המשרה, המנהלים או הנציגים שלה ("נציגי MESA") אינם מתחייבים בשום אופן לדיוק של מידע זה, וכן נציגי MESA או MESA אינם נושאים באחריות או באחריות כלשהי כל שגיאות או מחדלים הכלולים באתרים, שכן נציגי MESA ו- MESA אינם יכולים ואינם מתחייבים ואינם עושים כל, ובזהירות מפורשת, את כל המצגים, האחריות, ההתניות והתנאים, במפורש או במרומז, על ידי הפעלת החוק או בדרך אחרת, ביחס לאתרים או לתכנים, לרבות: (i) כל אחריות משתמעת ותנאים של סחירות, איכות מסחרית או התאמה לכל מטרה מסוימת, או אי-הפרה, או כל מצג או אחריות משתמעת הנובעים מהביצוע, כמובן עיסוק או שימוש בסחר; (ii) שהאתרים או התוכן יעמדו בדרישות שלך (או הארגון או החברה שלך) או שיהיו תואמים למחשב או לארגון או לחברה שלך) למחשב או לציוד הקשור, לציוד צילום או לתוכנה; (iii) שהאתרים או התוכן מדויקים, תקפים, אמינים, אותנטיים, שוטפים או מלאים; (iv) כי האתרים ימשיכו לפעול, לפעול ללא הפרעות או ללא שגיאות; או (v) כי הגלישה של חומרים המוצגים באתרים לא תפגע בזכויות של צדדים שלישיים שאינם בבעלות MESA.

2.2 בנוסף, נציגי MESA ו - MESA אינם מציגים שום אחריות או אחריות שהאתרים או התוכן מתאימים או זמינים לשימוש בכל מקום. הגישה אל האתרים או התוכן ממקומות שבהם התוכן שלהם אינו חוקי אסורה. אלה שבוחרים לגשת לאתרים או לתוכן ממקומות אחרים מלבד קנדה, עושים זאת ביוזמתם והם אחראים לעמידה בחוקים המקומיים.

2.3 אתה האחראי הבלעדי והאחראי לכל וכל תביעה ודרישות הנובעות מכל אדם אחר הנובע, בקשר או בקשר לשימושך באתרים, שינויים למשתמש (כמוגדר להלן בסעיף 6.1) או תוכן; הפרת התנאים וההגבלות שלך; הפרתך או הפרת זכויותיהם של אחרים; או הפרת החוק האזרחי או הפלילי הרלוונטי. נציגי MESA ו- MESA מתנערים מכל אחריות ואחריות בכל הנוגע לעניינים אלה.

2.4 אתה מסכים לכך שאתה האחראי הבלעדי לפעולות ותקשורות שבוצעו או הועברו במהלך השימוש שלך באתרים, שינויים ושינויים של משתמשים, וכי תעמוד בכל החוקים החלים או עשויים לחול על השימוש שלך או על פעילויותיך האתרים או ביחס לתוכן או לשינויים למשתמש. MESA רשאית לחקור אירועים העלולים להיות כרוכים בהפרות של חוקים כאלה, ועשויים להיות קשורים ולשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בתביעה נגד משתמשים המעורבים בהפרות כאלה. MESA שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לחשוף מידע כלשהו (כולל המידע האישי שלך) בנוגע לשימוש שלך באתרים או בתוכן (כולל כל הפרה נתפסת של החוק החל), בכל מקרה כפי שמתיר או נדרש על פי החוק החל, לרבות הכרחי כדי לספק כל בקשה שהוסמכה על פי החוק החל.

2.5 הגלישה באתר שלך נעשית על אחריותך בלבד. לא MESA ולא כל גורם אחר (לרבות נציגי MESA) המעורבים ביצירת, הפקה או מסירת האתרים יהיו אחראים לכל אובדן או נזק כלשהו (לרבות נזקים ישירים, מקריים, תוצאתיים, עקיפים, למופת, מיוחדים או עונשיים) של או בקשר לגישה שלך, או לשימוש, או לכל אי נוחות, עיכוב של גישה או שימוש באתר, לתוכן, לשינויים למשתמש, לתוכן של כל אתר מקושר או לכשל של אתרים אלה (כולל נזקים שנגרמו עקב השמטות או אי דיוקים באתרים או תכנים אלה, או העברת מידע סודי או רגיש לאתרים אלה או מהם), גם אם נציגי MESA או MESA נועצו באפשרות של נזק או הפסד כאמור או אם נזק או הפסד היה צפוי מראש.

2.6 בנוסף, נציגי MESA ונציגי MESA אינם נוטלים על עצמם אחריות כלשהי, ולא יהיו אחראים לנזקים כלשהם או ל - וירוסים או לקוד זדוני או הרסני אחר שעלולים להדביק, את ציוד המחשב (או של הארגון או של החברה) של המחשב או של רכוש אחר חשבון של הגישה שלך, השימוש, ההורדה או הגלישה באתרים, התוכן או שינויי המשתמש. הם אחראים על ביצוע נהלים ומחסומים מספיק כדי לספק את הדרישות הספציפיות שלך למניעת קוד זה מזהם או הרסני, ועל הדיוק של נתונים קלט ופלט, ועל שמירה על אמצעי חיצוני לאתרי אינטרנט עבור שחזור של כל הנתונים שאבדו .


2.7 עד למידה המרבית המותרת על פי חוק, MESA אינה נושאת באחריות כלפי מותגי צד שלישי מורשים של מוצרי MESA. MESA נוקטת צעדים סבירים להכשרת מתקינים מורשים של צד שלישי זה, אך הפעולות, השמטות, הפגמים והרשלנות הם מעבר לשליטת MESA והמחויבות הבלעדית והבלעדית של צד שלישי מורשה. MESA אינה תומכת, מתחייבת או מקבלת אחריות על עבודתם של כל אחד מספקי השירותים של צד שלישי או סוכנים מורשים שלהם. כל התקשרות על ידך של מתקין צד שלישי מורשה לעבודה תהיה רק בינך ובין צד שלישי זה, ובשום אופן אינה MESA צד או אחראי תחת התחייבות זו עבור כל עבודה שבוצעה. כל אחריות מורשית של צד שלישי מורשה עשויה להשתנות. MESA אינה אחראית להתחייבויות מחוץ לתקינים של צד שלישי, אלא רק על אחריותה העצמית כיצרנית מוצריה.


2.8 הרישום של מתקינים של צד שלישי מורשה ניתן לנוחותך בלבד, והכללת המתקין של צד שלישי ברשימה זו אינה מהווה המלצה על ידי MESA. כל מתקין של צד שלישי הוא דאגה עסקית עצמאית, ואתה צריך לנהל כל מחקר או חקירה שאתה מאמין המתאים לפני ההתקשרות עם אחד או יותר של אלה מתקינים צד שלישי.


3.CHANGES אל אתרי האינטרנט

3.1 MESA רשאית לשנות בכל עת תנאים והגבלות אלה. אתה מחויב על ידי כל תיקונים כאלה ולכן כדאי לבקר מעת לעת בדף זה כדי לעיין בתנאים וההגבלות הנוכחיים. אנא בדוק את התנאים וההגבלות בכל פעם שאתה מבקר באתרים כמו הגרסה הנוכחית של תנאים והגבלות אלה יחולו על אותו ביקור. אם כל תנאי, תנאי או כל שינוי בתנאים וההגבלות אינם מקובלים עליך, עליך להפסיק את השימוש באתר באופן מיידי. המשך השימוש שלך באתרים לאחר פרסום שינויים כאמור, יהווה הסכמה לשינויים אלה. התנאים וההגבלות חלים אך ורק על השימוש שלך באתרים ואינם משנים את התנאים או התנאים של כל הסכם אחר שיש לך עם MESA.

3.2 MESA רשאית, בכל עת וללא הודעה או חבות, מכל סיבה שהיא, לסיים, לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של האתרים. MESA שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן שגיאות או השמטות בכל חלק של האתרים בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך היא מאשרת כי אין לה חובה לעשות כן. ל MESA ולספקי השירות שלה תהיה גם הזכות להפסיק את השימוש שלך באתרים כמפורט להלן תחת הכותרת "סיום השימוש"


4.COMMUNICATIONS
4.1 בכפוף לכל דין רלוונטי (ובמקרה של מידע אישי, הדרישות של הצהרת הפרטיות (כמוגדר להלן בסעיף 10.1), כל הודעה הנשלחת על ידך או באמצעותך באמצעות אתרי אינטרנט או MESA, בין אם הוזמן על ידי MESA או אחרת , על בסיס לא סודי, ו- MESA תהיה חופשית להשתמש בכל תוכן, לרבות רעיונות, המצאות, מושגים או ידע המפורטים בו, לכל מטרה שהיא, לרבות פיתוח, ייצור ו / או שיווק (לרבות זכויות יוצרים, סימן מסחר, פטנט, תחרות לא הוגנת, זכויות מוסריות או חוזה מרומז) ואתה מוותר בזאת על זכויות מוסריות כאלה לטובת MESA כ כמו גם הזכות לקבל כל תמורה כספית או אחרת בקשר עם תקשורת כאמור.

4.2 בהמשך לאמור לעיל, MESA אינה מקבלת או מחשיבה רעיונות, הצעות או חומרים אחרים לא רצויים בכל פורמט ("רעיונות לא רצויים"), כולל רעיונות לא רצויים למסעות פרסום חדשים, לקידומים חדשים, למוצרים או לטכנולוגיות חדשים או משופרים, תהליכים, חומרים, תוכניות שיווק או שמות מוצרים חדשים. אלא אם צוין אחרת בכתב על ידי MESA, אל תשלח רעיונות לא רצויים, כולל יצירות אמנות מקוריות, הצעות או עבודות אחרות. המטרה היא להימנע מאי הבנות או סכסוכים אפשריים כאשר מוצרים או אסטרטגיות שיווק של MESA עשויים להיראות דומים לרעיונות שהוגשו ל- MESA. אם, למרות בקשתנו שלא תשלח לנו את הרעיונות הלא רצויים שלך, אתה עדיין שולח רעיונות לא רצויים כאלה, אזי ללא קשר לתוכן התקשורת שלך ל- MESA, אתה מסכים כי:
אתה מעביר, מקצה ומעביר ל- MESA את כל הזכויות, הזכויות והאינטרסים העולמיים לרעיונות הבלתי רצויים, החופשיים מכל השעבודים, לרבות בכל זכויות הקניין הרוחני ללא מתן פיצוי לך או לכל אדם אחר, ללא אחריות כלשהי, וללא תשלום מכל התחייבות של אמון או חובות אחרות מצד MESA או יורשיו או מקצותיו; ו
אתה מצהיר ומתחייב שתוותר על כל הזכויות המוסריות (כולל הזכות להיות קשורה לרעיונות הבלתי רצויים) ברעיונות הלא רצויים בעת הגשתם לכל אתר או ל - MESA.

4.3 כל המידע שתמסור באמצעות האתרים או בקשר עם חומר כלשהו שהוגש, חייב להיות נכון, מדויק, שוטף ומלא, ובמידת הצורך, עליך לעדכן אותך מיד עם קרות כל שינוי במידע זה.

4.4 MESA וספקי השירות שלה יסתמכו על המידע שתספק. אתה תהיה אחראי לכל אובדן, נזק או עלויות נוספות שאתה, MESA או ספקי השירות שלה או אחרים עשויים להיגרם כתוצאה משליחת מידע שקרי, שגוי או חלקי, או אם לא תעדכן כל מידע שאתה להגיש דרך אתרי אינטרנט.


5. שימושים מותרים
5.1 אתה מקבל רשיון לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, שאינו ניתן לרישיון, הניתן לביטול, מוגבל כדי להעתיק, להוריד, להציג במחשב שלו, להדפיס ולהשתמש בתוכן רק למטרות מידע ורק עבור: א) שימוש אישי שלך; או (ב) השימוש הפנימי של הארגון או החברה שלך. למעט האמור בסעיף זה, אין לעשות שימוש אחר.

5.2 כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש על פי התנאים וההגבלות שמורות ל- MESA.


6. שימושים מוגבלים
6.1 לא תשנה את התוכן מהטופס כפי שמוצג באתרי האינטרנט מבלי להכיר במקור התוכן שתוקן כך ("שינויי המשתמש"). כל שינוי משתמש ייעשה אך ורק במידה הדרושה כדי להתאים את התוכן לשימושך האישי של הארגון שלך או של שימוש פנימי בכפוף לסעיף 5.1 לעיל. כל שינוי משתמש לא ישנה, יערוך או ימחק זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, שם מסחרי, סימן שירות או כל הודעה או אגדה קניינית אחרת המופיעות בכל אחד מהתכנים.

6.2 אינך רשאי:
לכלול בכל מוצר או בכל מוצר או שירות שאתה או הארגון או החברה שלך יוצרים או מפיצים, אלא אם כן הסכמת MESA אחרת בכתב;
להעתיק כל תוכן אל אתר האינטרנט שלך או לכל אתר אחר, אלא אם כן מסכים MESA אחרת בכתב;
להשתמש באתרים בכל דרך העלולה להזיק, להשבית, להעמיס, לפגוע, להפריע לביטחון, להשפיע לרעה על תפקוד או ניצול לרעה של משאבי המערכת, החשבונות, השרתים, הרשתות, האתרים המסונפים או המקושרים, מחוברים (לרבות טעינה, פרסום או העברה בדרך אחרת באתרי האינטרנט של וירוסי מחשב, סוסים טרויאניים, תולעים או קבצים אחרים או תוכניות מחשב העלולות להזיק, משבשות או הרסניות או עלולות להטיל עומס בלתי סביר או לא פרופורציונלי על תשתיות אתרי אינטרנט, או באמצעות כל רובוט, עכביש או תוכנית אוטומטית אחרת או מכשיר, או תהליך ידני כדי לפקח, להעתיק, לסכם או לחלץ מידע מכל האתרים או התוכן כולו או חלקו);
להשתמש באתרים, בתכנים או בשינויי משתמש בכל צורה הפוגעת בזכויות המשפטיות של כל אדם אחר (לרבות פרטיות וזכויות אישיות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות וזכויות קניין רוחני אחרות), שאינה חוקית, הפוגעת בזכות כלשהי MESA, שותפיה, מעניקי הרישיונות שלה, ספקי התוכן שלה, ספקי השירותים או הקבלנים, האסורים בתנאים וההגבלות (לרבות על ידי גישה לאתרי אינטרנט מכל מקום שבו גישה זו עלולה להיות בלתי חוקית או אסורה), שאינה מוסרית, לא הוגנת, פוגעת , משמיץ, מזויף, מזויף, מזויף, מאיים, וולגרי, חולני, פורנוגרפי, מגונה, מיני מפורש, סקסיסטי, גזעני, שונא, פוגע, מטריד, פולשני של זכויות הפרטיות של אחרים (זה כולל פרסום של כל חומרים המתארים, מעודדים, מציינים, תומכים או נוטים להסית להתנהגות כזו), כי אחרת התנגדות או שאינה מכבדת את הזכויות המשפטיות ואת האינטרסים של אחרים ;
להשתמש באתרים, בתוכן או בשינויי משתמש בכל התאמת נתונים או כריית נתונים, לרבות איסוף או שימוש במידע על משתמשים אחרים (כולל כתובות הדואר האלקטרוני שלהם) ללא הסכמתם;
לפרסם או לשלוח חומרים כלשהם לאתרים המפרים כל אחת מהמגבלות הקבועות בתנאים וההגבלות;
אלא אם כן הסכמת MESA אחרת בכתב, השתמש באתרים למטרות מסחריות או פעילויות, למעט כניסה לעסקאות מסחריות עם MESA, לרבות:) i (מכירה או הצעה למכור מוצרים או שירותים כלשהם; (ii) פנייה למפרסמים או נותני חסות; (iii) עריכת תחרויות, משחקים או הימורים או הצעת פרסים, פרסים או כל תמריץ אחר לכל אדם; (iv) הצגת כרזות פרסום או חסות, לרבות אלה הנוצרות על ידי שירותי באנר או החלפת קישורים; (5) שידול לתרומות; או (vi) שימוש בדואר זבל לא מורשה או לא רצוי, דואר זבל, מכתבי שרשרת, תוכניות פירמידה או כל צורה אחרת של שידול; אוֹ
להשתמש בכל האתרים באופן כלשהו: (i) לפגוע, לאיים, להציק, להתעלל או להפחיד כל אדם אחר בכל דרך שהיא או לערב חומרים המייצגים, מקדמים, מעודדים, מצביעים, תומכים או נוטים להסית ביצוע פשע או פעילויות לא חוקיות אחרות, אלימות, שנאה, אכזריות או אפליה נגד כל אדם או קבוצה, מכל סיבה שהיא, או כל מעשה אכזריות כלפי בעלי חיים; (ii) לדלל או לפחת את השם והמוניטין של MESA, כל סימן (כהגדרתו כאן), שותפים, מעניקי רישיונות, ספקי תוכן, ספקי שירותים או קבלנים, לפי העניין; (iii) להפריע לשימוש של אנשים אחרים והנאה מאתרי האינטרנט או באינטרנט בדרך כלל; (IV) לגרום לעקיפה או להפרה של כל אימות משתמש, סיסמה, אבטחה או אמצעי בקרה לגבי האתרים או כל משאב אינטרנט אחר או מערכת מחשב; (5) להסתיר או לסלף את המחבר או המקור של כל הודעה או תקשורת, או להתחזות לאדם כלשהו, או כי הם מציינים באופן שקר או מייצגים באופן אחר זיקה לכל אדם אחר, כולל נציג MESA; או (vi) לחשוף תמונות של כל אדם או מידע פרטי על כל אדם (כגון שמות, מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, כתובות דואר, ביטוח סוציאלי או מספר אבטחה אחר) ללא הסכמתו של אותו אדם.

6.3 למעט האמור בסעיף זה, אין להעתיק, למכור, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לפרסם או להעביר בכל צורה ובכל אמצעי, לרבות אלקטרוניים, מכניים, צילום, הקלטה או בכל דרך אחרת, ללא אישור מראש ובכתב מאת MESA או בעל זכות הקניין הרוחני.

6.4 אינך רשאי, ללא אישור בכתב של MESA, "לשקף" כל תוכן בשרת אחר.


7. מידע קנייני
7.1 אתה מסכים שכל התוכן מוגן על ידי זכויות יוצרים (רשומים או נובעים על פי חוק מקובל או על פי החוק האזרחי הרלוונטי) ו בבעלות או בשליטת MESA. הנך מאשר את המקור של כל תוכן המשמש אותך בהתאם לתנאים ולהגבלות.

7.2 פרטי זכויות יוצרים והרשאות זמינים לפי דרישה או כפי שמצוין באתרים. כל העתקה, חלוקה מחדש, שכפול או שינוי לא מורשים של האתרים או התוכן על ידי כל אדם עשוי להיות הפרה של חוקי סימני מסחר ו / או זכויות יוצרים, ויכולה להעמיד אדם כאמור על תביעה משפטית. אתה מסכים לציית לכל חוקי זכויות היוצרים בכל העולם בשימוש שלך באתרים ובתוכן וכדי למנוע העתקה בלתי מורשית של התוכן.

7.3 שמות, מילים, כותרות, ביטויים, לוגו, סמלים, גרפיקה או עיצובים באתרים מהווים סימני מסחר, שמות מסחריים, לבוש מסחרי ו / או מוצרים ושירותים הקשורים של MESA, שותפיה, כל נותן הרישיון, ספק התוכן, ספק השירות או הקבלן של MESA או כל צד שלישי אחר (להלן ביחד "הסימנים") ויכול להיות מוגן בקנדה או במקומות אחרים והתצוגה שלהם באתרים אינה מעבירה או יוצרת רישיון או זכויות אחרות בסימנים. כל שימוש בסימנים כלשהם, כולם או חלקם, הנגיש דרך האתרים ללא אישור מראש ובכתב של MESA או של צד שלישי זה אסור בהחלט.

7.4 MESA מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שהעבודה שלך הועתקה ומופיעה באתרים באופן המהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני שלך, אנא הודע לנו באמצעות טופס התמיכה המצורף. MESA שומרת לעצמה את הזכות להסיר תכנים הפוגעים בזכויות הקניין הרוחני של אחרים ולשים קץ לשימוש באתרים כמפורט להלן תחת הכותרת "סיום השימוש".


8. שיפוי
8.1 תשפה ותחזיק בנציגי MESA או MESA ("הצדדים המשופים") מזיקים מכל טענה שמביאים צדדים שלישיים הנובעת מהשימוש שלך במידע הנגיש מהאתרים, וכל הפרה של התנאים וההגבלות על ידך , לרבות כל שימוש בתוכן או בשינויי משתמש שאינם מאושרים במפורש בתנאים וההגבלות. אתה מסכים כי הצדדים המשופים לא יהיו אחראים בקשר עם הפרה כזו או שימוש או שינוי בלתי מורשים, ומסכים לשפות כל נזק, נזקים, פסקי דין, פרסים, עלויות, הוצאות ושכר טרחת עורכי דין של הצדדים המשופים בקשר לכך.


9. אתרים וחיבורים מקושרים
9.1 קישורים מסוימים באתרים עשויים לקחת אותך לאתרים אחרים. MESA מספק קישורים אלה רק לנוחות. MESA אינה אחראית לתוכן של דפים מקושרים אלה. חברת MESA אינה מעניקה כל מצג או אחריות לגבי אתרי אינטרנט מקושרים, או אינם מאשרים או מאשרים, את המידע המופיע בהם או של מוצרים או שירותים המתוארים. עליך לעזוב את האתרים באמצעות קישור המופיע כאן ולהציג תוכן שאינו מסופק על ידי MESA או מטעמו, אתה עושה זאת על אחריותך הבלעדית ועל אחריותך לנקוט בכל אמצעי ההגנה כדי להגן מפני וירוסים ואלמנטים הרסניים אחרים .

9.2 אתה מוענק זכות מוגבלת, לא בלעדי ליצור קישור לאתרים. אתה מסכים שאם תקשר אתרים אחרים לאתרי אינטרנט, אתרי אינטרנט אחרים אלה לא (א) ליצור מסגרות סביב כל חלק של האתרים או להשתמש בטכניקות אחרות שמשנות את המצגת החזותית של האתרים; (ב) לרמוז ש- MESA מאשרת אותך או כל אדם אחר (כולל הארגון או החברה שלך), או שאתה או מוצרים או שירותים של אדם אחר; (ג) ללא הסכמה מראש ובכתב של MESA, לרמוז על זיקה בינך או כל אדם אחר, או לך או במוצרים או בשירותים של אדם אחר או ב- MESA; (ד) להציג באופן מסולף את היחסים שלך או של כל אדם אחר עם MESA או להציג מידע או הופעות כלשהם מזויפים, מטעים, מטעים, משמיצים או מזיקים על MESA או על כל אחד ממוצריה או השירותים שלה; או (ה) מכילים חומרים העלולים להתפרש כמחליאים, מזיקים, פוגעניים או לא מדויקים, או שהם מפר אחרת את התנאים וההגבלות (כולל סעיף 6 (שימושים מוגבלים)).


10. פרטיות
10.1 MESA מכבדת את זכותך לפרטיות. כל המידע ש- MESA רשאי לאסוף באמצעות אתרי אינטרנט אודותיך במהלך ביקורך באתרים, כפוף להצהרת הפרטיות של MESA, אשר משולבת על ידי הפניה לתנאים וההגבלות ("הצהרת הפרטיות").


11. סמכות שיפוט
11.1 האתרים מתארחים על שרתים המתגוררים במחוז קוויבק, קנדה והאתרים נשלט על ידי MESA ממחוז קוויבק, קנדה. על ידי גישה לאתרים, אתה מסכים כי הסכם זה נוצר במחוז קוויבק, קנדה, וכי כל העניינים הנוגעים לכך יהיו כפופים לחוקי מחוז קוויבק ולחוקי קנדה, ללא התחשבות בסכסוכים של חוקים עקרונותיהם.

11.2 כל מחלוקת בין MESA לך או לכל אדם אחר הנובעת, בקשר עם או ביחס לאתרים, תוכן, תנאים והתניות, כל עסקה באמצעות האתרים או כל עניין הקשור אליו חייבת להיפתר בפני בתי המשפט של מחוז קוויבק , קנדה היושבת בעיר מונטריאול ("בתי המשפט"), ואתה בזאת להגיש באופן בלתי הפיך את סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הללו לגבי כל מחלוקת כאמור.


12. סיום השימוש
12.1 אם אתה מפר כל הוראה מהתנאים וההגבלות, אינך רשאי עוד להשתמש באתרים או בתוכן הרלוונטי הזמין דרך האתרים. MESA, לפי שיקול דעתה, תקבע אם התנאים וההגבלות הופרו.

12.2 MESA או נותני השירותים שלה רשאים בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא כל סיבה וללא סיבה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, באופן מיידי: (i) להשעות או להפסיק (באופן מלא או חלקי) את ההרשאה שלך להשתמש באתרים; (ii) להשעות, לסיים, להסיר או למחוק לצמיתות ולהשמיד, לפי העניין, כל אחד מ: (א) כתובת אתר, כתובת IP או שם תחום; או (ב) כל חומר שאתה או אחרים עשויים לפרסם או לשלוח לכל או לכל האתרים; (iii) להגביל את הגישה לחומרים שפורסמו או להגיש לאתרים; וכן (iv) למנוע ממך שימוש עתידי באתרים; ללא כל הודעה מוקדמת או כל אחריות כלפיך או כלפי כל אדם אחר, ואתה מסכים לציית לכל האמצעים האמורים.


13. אחר
13.1 אם מסיבה כלשהי, בית משפט בעל סמכות שיפוטית מוצא כל הוראה של התנאים וההגבלות או חלק מהם להיות בלתי חוקיים, בטלים או מכל סיבה שהיא בלתי ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תיכפה במידה המרבית המותרת על מנת להשפיע על הכוונה של התנאים וההגבלות, ויתרת התנאים וההגבלות תימשך במלואם ותוקפם. כשל של MESA להתעקש או לאכוף ביצוע קפדני של כל הוראה של התנאים וההגבלות או כל זכות, לא יפורש כוויתור על כל הוראה או זכות כאמור. אתה ו MESA הם קבלנים עצמאיים, ואין סוכנות, שותפות, מיזם משותף, תעסוקה או יחסי זיכיון מיועד או שנוצר על ידי התנאים וההגבלות או שימוש באתרים או תוכן על ידך.

13.2 התנאים וההגבלות (לרבות הצהרת הפרטיות) מהווים את כל ההסכם בין MESA לך ביחס לנושא זה, ומחליפים את כל התקשורת, המצגים או ההסכמים, בין בכתב ובין בכתב, בין MESA או השותפים שלה, ואתה בכבוד לנושא זה. במקרה של סתירה בין הצהרת הפרטיות לבין התנאים וההגבלות, יחולו הצהרת הפרטיות, לפי העניין.

13.3 הוראות התנאים וההגבלות יטופלו לטובת וחובה על MESA ועל כל ספק שירות, לפי העניין, ויורשיהם ומורכיהם, ואתם ואת היורשים, המבצעים, המנהלים, היורשים והנציגים האישיים שלכם. אינך רשאי להקצות את התנאים וההגבלות או את הזכויות וההתחייבויות שלך על פי התנאים וההגבלות ללא הסכמה מפורשת בכתב של MESA, אשר ניתן למנוע את שיקול דעתה הבלעדי של MESA. MESA ונותני השירותים שלה רשאים להקצות את התנאים וההגבלות ואת הזכויות והחובות המיוחסות להם בתנאים אלה ללא הסכמתך.